XML Bayilik Sözleşmesi

-1- TARAFLAR:

A- ŞİRKET: Mehmet Emre DALGIÇ-Dalgıç Tekstil Toptan Ev Tekstili Alım Satım

Adres : Kazım Dirik Mah.296/2 Sok.No:33 Bornova-İzmir

Vergi No: Hasan Tahsin 2680103001

 

ALICI:

Adres :

Vergi No :

Banka No :

İnternet Sitesi:

İşbu “Sözleşme” bir tarafta yukarıda isim ve adresi ile bilgileri bulunan ALICI ile diğer tarafta yine yukarıda isim ve adresi ile bilgileri bulunan ŞİRKET arasında ( İşbu Sözleşmenin tarafları sözleşmede kısaca “ALICI ve ŞİRKET” olarak anılacaktır) aşağıdaki hususlarda mutabık kalınarak ………/….……/..…..... Tarihinde imzalanmıştır. ALICI işbu sözleşme kapsamında nihai tüketicilere satış amacıyla Şirket’e gerekli araştırmaları tamamlayarak ürünlerin satılabileceği muhtelif internet adreslerini, yetkililerini, ticaret sicil bilgilerini yazılı olarak bildirecektir. ALICI tarafından güvenilirliği ve ticari itibarı Şirket’e bildirimle taahhüt edilen ve Şirket tarafından onaylanan internet siteleri işbu sözleşmede “INTERNET SITELERI” olarak anılacaktır. ALICI işbu INTERNET SİTELERİNİN tüm fiil, edim ve işlemlerinden ŞİRKET’ e karşı tek başına sorumlu olup Şirket’in de tek muhatabıdır.

MADDE 1 :

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu ALICI’ nın muhtelif adresli ve ŞİRKET tarafından öncesinden yazılı onay verilmiş internet sitelerinde nihai tüketiciler için satışa sunulmak üzere ŞİRKET’ ten bedeli mukabili ürün satın alması ve tarafların buna ilişkin olarak üstlenmiş oldukları karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. ALICI, ŞİRKET’in satışı için yazılı onay verdiği internet sitelerinde satılmak üzere aldığı ürünleri hiçbir surette işbu sözleşmede belirlenen nihai tüketicilere satış amacı dışında kullanamayacağını bilmekte ve taahhüt etmektedir. ALICI, Şirket tarafından yazılı onay verilen internet sitelerinin işbu amaç dışında kullanımı başta olmak üzere sözleşmedeki herhangi bir hükme aykırılık halinde Şirket’in yoksun kalınan kar dâhil, tüm zararını karşılayacağını taahhüt eder.

 MADDE 2: TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. ŞİRKET, satışa sunduğu ürünlere ait ürün adı, ürün kodu, marka, kategori, ürün açıklaması, ürün resimleri ve ürüne ait her türlü detay bilgileri XML ortamında ALICI ile paylaşacaktır. ALICI, ŞİRKET’ ten edindiği XML’ i sözleşmeye konu olan ve Şirket’in onay verdiği internet siteleri haricinde kullanamaz. Aksi durumda ŞİRKET XML paylaşımını anında kesecek ve ALICI hakkında yasal işlem başlatacaktır. ALICI önerdiği, güvenilirliği ve ticari itibarını Şirket’e bildirimle taahhüt ettiği Internet Sitelerine ait tüm detayları Şirket’e önceden yazılı olarak bildirecektir. ALICI işbu sözleşme konusu ürünleri sadece onay verilen internet sitelerinde nihai tüketicilerin satışına sunulmak üzere onaylanan Internet Sitelerine tüm sorumluluk kendisine ait olacak şekilde satacaktır. Bildirilen internet sitelerine onay verip vermemek tek taraflı olarak Şirket’in inisiyatifindedir. ALICI onay verilen İNTERNET SİTESİ üzerinden nihai tüketicilere satışa sunulmak amacıyla ŞİRKET’ ten ürün talep ettiği takdirde, ihtiyacı olan ürünlerin marka, model, renk, kod numarası, ölçü, ebat, adet ve tüm niteliklerini belirleyerek, hangi üründen ne kadar istediği hususundaki siparişini ŞİRKET’ in www.ceyizevi.com adresi üzerinden kendisi adına açılan özel kullanıcı şifresi ile Şirket’e bildirecektir.

 2.2. Alıcı, kendisine teslim edilen ürünlere özen göstermek ve söz konusu ürünleri teslim aldığı şekilde üzerlerinde dizaynı veya şekli bakımından hiçbir değişiklik yapmadan dağıtmak zorundadır. 2.3. ŞİRKET, ALICI tarafından kendisine yukarıda belirtilen şekilde www.ceyizevi.com adresinden bildirilen siparişleri; siparişin verildiği andan itibaren en fazla 72(Yetmişiki) Saat içerisinde Alıcı’ya teslim edilmek üzere hazırlamakla yükümlüdür. Bu süre içerisinde tedarik edilemeyen siparişler Alıcıya önceden bildirilerek, yerine alternatif ürün veya siparişin iptali sağlanacaktır. Şirket; temin ve tedarik edemediği siparişlerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. ŞİRKET, internet üzerinden ALICI’ların satmış olduğu ürünlerin Kargo ve Nakliyesini yapmakla yükümlü değildir. ALICI’lar internet üzerinden satmış oldukları ürünleri bizzat gelerek ŞİRKET’ten teslim almakla yükümlüdür. ŞİRKET’e bayi başvurusu yapmış ve bayiliği ŞİRKET tarafından onaylanmış ALICI’lar ceyizevi.com bayi girişi üzerinden toptan ürün alışı yapabilirler, bu alımlar toptan satış statüsüne uygun olmalıdır. ŞİRKET yapılan alımlarda Nakliye ücreti ALICI’ya ait olmak şartıyla, ürünleri alıcının yönlendirdiği Nakliye Ambarları/Kargo aracılığı ile ALICI’ya göndermekle yükümlüdür. ŞİRKET hiçbir şekilde Nakliye ücreti ödemez. Alıcının taşıma firmasının geç gelmesinden, gelmemesinden sorumlu değildir. Taraflar işbu sözleşmenin uygulanmasında Cumartesi ve Pazar günlerinin iş günü sayılmadığını bilmekte ve kabul etmektedirler. Tüm siparişlerde nakliye ve sevk masrafları ALICI’ ya aittir. Nakliye, eğer varsa ALICI’nın anlaşmalı olduğu Nakliye firması tarafından yapılacaktır. Sipariş konusu ürünler ALICI’ nın siparişi sırasında belirtmiş olduğu teslimat adresine kendi anlaşmalı olduğu Nakliye firması ile, anlaşması yoksa ALICI’nın istediği Nakliye Firması ile gönderilir. ŞİRKET, işbu sözleşme tarihleri arasındaki ürün fiyat değişikliklerini kendinde saklı tutar ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 2.4. Sözleşme gereğince ŞİRKET tarafından gönderilecek, teslim edilecek ürünler teslimat esnasında ALICI tarafından kontrol edilir ve teknik olarak hatalı / her türlü ayıp içeren ürünler, kutusu hasar görmüş ya da eksik aksesuarla paketlenmiş ürünler ALICI tarafından teslim alınmaz. Ürünlerin işbu sözleşmeye uygun olarak ALICI’ya teslim edilmesinden sonra, ürünlerin Nakliyesi sırasında oluşabilecek hasar ve zararlardan dolayı ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

3- ALICI’ nın ve/veya Internet Sitesi’nin ayıplı veya kötü hizmeti nedeniyle meydana gelen şikâyetler ve neticelerinden internet Sitesi tarafından ödenmek zorunda kalınan tüm bedellerden ALICI tek başına sorumlu olacaktır. ALICI’ nın ve/veya Internet Sitesi’nin ayıplı veya kötü hizmeti nedeniyle meydana gelen şikâyetler ve neticelerinden ALICI tek başına sorumludur.

2.5. ŞİRKET, işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde internet üzerinden satışı amacıyla ALICI’ ya temin ve teslim edeceği ürünlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gerekli tedarik izinlerinin alınmış, bu hususta yasa ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esasların yerine getirilmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6.ALICI ve/veya Internet Siteleri sözleşme süresince ve/veya sözleşmenin sona ermesinden sonra, işbu sözleşmeye uygun olarak satışını yapacağı internet adresinde Şirket’e ait ürünlerin satış ve pazarlaması faaliyetleri başta olmak üzere hiçbir surette hiçbir alanda Şirketin ticari ünvan, işletme adı, marka ve logosu ve sair tanıtım işaretlerini Şirket’in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde kullanamaz. Aksi davranışın tespiti halinde, ALICI kendisi ve/veya Internet Sitesi’nin bu kullanımı nedeniyle hiçbir itiraz ve kurtuluş beyinesi ileri sürmeksizin derhal Şirket tarafından bildirilen tüm zararı Şirket’e ödemekle yükümlüdür. ALICI bu halde Şirket tarafından bildirilen bedeli Şirket’in yazılı ilk talebinde nakden ve defaten Şirket’e ödemeyi gayrikabili rücu kabul ve taahhüt etmiştir. Bu madde kapsamında Şirket dilerse sözleşmeyi hiçbir bildirimde bulunması gerekmeksizin tek taraflı olarak derhal feshedebilir.

2.7. ŞİRKET işbu sözleşme süresince, ALICI' dan gelen sipariş adetleri kadar ürün temin edecek olup, işbu çalışma hiçbir şekilde stok tutulacağı, ürün depolama yapılacağı şeklinde yorumlanamaz. Şirket uhdesinde olmayan ve/veya internet üzerinden satışını istemediği ürünlerin siparişini kısmen veya tamamen reddedebilir, belli adetler için siparişi tedarik edebilir. Bu husus Şirket’in tek taraflı inisiyatifinde olup ALICI baştan bildiği ve kabul ettiği bu durum için hiçbir surette itiraz edemez, talep ileri süremez. Ayrıca ŞİRKET’in stok listesi internet ortamında ALICI tarafından izlenebilecek (bu hususu ŞİRKET sağlayacaktır) ve ürün siparişleri bu stok listesi de dikkate alınarak verilebilecektir.

 2.8. ALICI’nın sözleşmeye uygun olarak siparişini verdiği ve Şirket tarafından sevk edilen ürün veya ürünleri teslim almaması, veya sevk ettiği müşterisinin teslim almaması durumunda Şirket, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceği gibi nakliye(gidiş-dönüş), stok maliyetleri, tespit ve yargılama masrafları, ürünün aynı tutardan daha düşük bir tutara başkasına satılmak durumunda kalınması durumunda aradaki fark, ürünün belirli bir süre içerisinde başkasına satılamaması halinde ürünün bedeli vs. gibi tazminatların tümünü ALICI’ dan talep edebilir.

2.9. Şirket; münhasıran Mehmet Emre DALGIÇ-Ceyizevi tarafından belirlenen ve alıcılara uygulanacak indirimi ilan edecek ya da Alıcıya bildirecektir. Alıcı; şirketin bilgisi ve haberi olmadan ve onayını almadan, piyasayı bozacak şekilde bir fiyat politikası uygulayamaz ve kampanyalar yapamaz. Buna aykırı davranan alıcıların şirkete verdiği zararlardan ve piyasada oluşturulan belirsizliklerden Alıcı sorumludur. Bu sorumluluk çerçevesinde şirket her zaman alıcıya karşı zararlarının giderilmesini isteyebilecek ve uğradığı zararları rücu edeceği gibi tazminat isteminde de bulunabilecektir.

 MADDE 3:

ÖDEME 3.1. Alıcı vermiş olduğu sipariş bedelini Havale ile yada banka çeki ile ödeyebilir. Sipariş bedelinin tamamı tahsil edilmediği sürece verilen sipariş işleme alınmaz.

3.2. ŞİRKET, ALICI’nın vermiş olduğu siparişleri, ALICI’nın ŞİRKET’ e göndermiş olduğu irsaliyesi veya irsaliyeli faturası ile ALICI’ nın sipariş sırasında belirtmiş olduğu teslimat adresine gönderilecektir. Siparişler, belirtilen kargoya teslim edildikten sonra teslim edilip edilmemesi, ŞİRKET’ i hiçbir şekilde bağlamamakta olup tüm sorumluluk ALICI’ ya aittir.

MADDE 4: HİZMET BEDELİ:

4.1. XML Hizmet Bedeli mevcuttur.

 4.2. XML Hizmet Bedeli Aylık KDV Dahil ……….. TL’dir.

 4.3. XML Hizmet Bedeli Ödemeleri Her Ayın 1’i ile 5’i arasındadır.

4.4. XML Hizmet Bedeli Ödemesi belirtilen tarihler arasında ödenmez ise XML Hizmeti kapanacak ve sözleşme fesih olacaktır.

MADDE 5 : SÜRE VE FESİH

5.1. İşbu sözleşme imza tarihi olan …../…../……. de yürürlüğe girer ve tarafların sözleşme ile karşılıklı üstlenmiş oldukları görev ve taahhütlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmelerini takiben …../…../..…… tarihin de kendiliğinden sona erer. Ayrıca Taraflardan her biri, herhangi bir sebep ileri sürmeksizin dilediği zaman 1(bir) ay önceden yazılı olarak haber vermek koşulu ile işbu sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak fesih edebilir.

5.2.ŞİRKET, ALICI’nın ve/veya İnternet Sitelerinin işbu sözleşmedeki yükümlülüklerine aykırı davranması veya edimlerini gereği gibi ifa etmemesi, eksik ifa etmesi, nihai tüketiciler nezdinde itibarının zedelenmesi ve sair hallerde dilerse 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetmek veya aynen ifasını talep etmek seçimlik hakkını haizdir.

5.3.Her ne şekilde fesih olursa olsun, fesih tarihine kadar doğmuş alacaklar üzerinde tarafların hakları saklıdır. Fesih tarihine kadar verilmiş olan siparişlere ilişkin olarak tarafların yükümlülükleri devam eder.

5.4. Şirket’in sözleşme ile kendisine tanınan hakları bilerek veya itiraz etmeyerek kullanmaması ileride o hakları kullanmayacağı anlamına gelmez ve ALICI daha evvel bu hakları kullanmadığı definde bulunamaz. Şirket, sözleşme hükümlerinin aynen uygulanmasını sözleşmenin her safhasında talep edebilir. Bu hakları kullanmaması, bu hakları kullanmayacağı anlamına gelmez.

5.5. Sözleşme sona erdikten sonra SATICI XML hizmetinden eklediği ürünleri web sayfasından kaldırmayan ve kendisine sağlanan XML linkini başka bir web sayfasında kullanan ALICI, bu sebeple ortaya çıkan zararlardan çıkacak hukuki ve cezai ihtilaflar sebebi doğan harç ve masraflardan dolayı sorumluluğu bulunmaktadır. SATICI; bu durumda ALICI’ ya karşı, uğradığı tüm zararları rücu etme hakkına sahip olduğu gibi tazminat davası açma hakkı da bulunmaktadır.

MADDE 6 : CEZAİ ŞART ve TEMİNAT

6.1.Sözleşme konusu ürünlerin işbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen amaç dışında kullanıldığının ve/veya pazarlandığının ŞİRKET tarafından tespit edilmesi hallerinde sözleşme iptal edilir. Bu sebeple uğranılan zararlardan ALICI sorumludur.

MADDE 7 : KESİN DELİL İşbu Sözleşme ve ekleri kapsamında ŞİRKET tarafından düzenlenecek her türlü belge, tutanak, rapor, www.ceyizevi.com adresi, 0532 3575008 numaraya gönderilmiş olan bildiri, [email protected] adresli eposta adresinden gelmiş ve gönderilmiş olan e- postalar, makbuz, ticari defter ve kayıtlar ve benzeri evraklar ile göstereceği tanıklar aksi ileri sürülemez geçerli tek ve kesin delil niteliğindedir

MADDE 8 : GİZLİLİK

Taraflar işbu sözleşmenin ifası kapsamında birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerinin de bu hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı ve gerek sözleşme yürürlükte bulunduğu sürece ve gerek sona erdikten sonra birbirleri ve birbirlerinin sorumlu şahısları aleyhinde herhangi bir beyanda bulunmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Aynı husus işbu sözleşme ve hükümleri için de geçerlidir. ALICI Şirket tarafından kendisine teslim edilen www.ceyizevi.com adresine ait şifreyi sadece kendisinin kullanacağını, hiçbir surette ve hiçbir gerekçe ile ailesi, yakınları, personeli, müdürü ve istihdam ettiği kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde doğacak tüm zararlardan ALICI tek başına sorumlu olup Şirket tarafından hesaplanarak kendisine bildirilen tutarı hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal ilk talepte Şirket’e ödeyeceğini taahhüt eder. ALICI www.ceyizevi.com adresli site üzerinden verildiği görünen siparişleri kendisinin vermediğini, kısmen ya da tamamen böyle bir siparişi olmadığını ileri süremez.

MADDE 9 : TEBLİGATLAR

Tarafların işbu sözleşmenin başında belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar ve gönderilen her türlü fatura tebliğleri hukuken geçerli addolunacaktır.

MADDE 10 : VERGİLER KDV,

bandrol veya diğer vergi oranlarında olabilecek değişiklikler ve gelebilecek yeni vergiler fiyatlara aynen yansıtılacaktır. UYUŞMAZ LIKLARIN ÇÖZÜMÜ Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözüm yeri İzmir Mahkemeleri ve İcra daireleridir.

 11 (onbir) maddeden ibaret işbu sözleşme ve Ek’leri taraflarca 1 asıl nüsha halinde tanzim edilerek ……/……/………… tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Asıl nüsha ŞİRKET’ de, ŞİRKET tarafından “aslı gibidir” yapılmış fotokopisi ise ALICI’ da muhafaza edilecektir. Mehmet Emre DALGIÇ-Ceyizevi.com  XML’ in Kullanılacağı İnternet Adresi: www.………………………………….........… XML_Service_İd=

Kaşe ve İmza :                                                                                                Kaşe ve İmza :

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR